Proeven op beton

Als gespecialiseerd studiebureau kan Studiebureau ABG verschillende gerichte proeven op beton uitvoeren:

Metingen van carbonatatiediepte van beton

De metingen gebeuren door verstuiving van een fenolftaleïneoplossing op een vers breukvlak in het beton. Het niet-gecarbonateerde beton zal hierbij paars kleuren, terwijl het gecarbonateerde beton niet verkleurt.

Carbonatatie is geen vast gegeven, maar kan sterk verschillen per onderdeel, de plaats van de meting, enz. Om een goed idee van de carbonatatiediepte te krijgen dient men daarom per onderdeel een voldoende aantal metingen uit te voeren.

Metingen van betondekking op de wapening / lokaliseren van wapening

De betondekking op de wapening is een zeer belangrijke parameter voor het ontstaan van betonschade en de prognose voor toename van de schade in de tijd.

De positie van de wapening en de betondekking op de wapening worden elektromagnetisch bepaald. De betondekking wordt gemeten met de Hilti Ferroscan PS200 en PS300.

Met de Hiltiradar PS 1000 X-scan is het mogelijk om tot 30 cm diep in het beton te kijken en objecten in de constructie op te sporen. De resultaten worden visueel voorgesteld, ook in 3D.

Metingen van chloridegehalte in beton

Het onderzoek gebeurt door nemen van boorstofmonsters uit het beton. In het eigen labo van Studiebureau ABG worden de chemische analyses uitgevoerd. De analyse is gebaseerd op een fotometrische methode.

Metingen van de oppervlaktehardheid van beton

Met een sclerometer wordt op niet destructieve wijze de oppervlaktehardheid van het beton bepaald. Na statistische verwerking van de meetgegevens kan per onderdeel de sclerometerindex worden bepaald. Deze kan worden omgezet naar een indicatieve waarde voor de gemiddelde kubusdruksterkte van het beton. Indien deze aanleiding geeft tot twijfel omtrent de stabiliteit zijn bijkomende drukproeven op boorkernen aangewezen.

Metingen van de hechtsterkte van beton

De hechtsterkte wordt ter plaatse bepaald door middel van opgelijmde pastilles, die met een genormaliseerd toestel worden afgetrokken.

Metingen van wapeningspotentialen en de elektrische resistiviteit

Met specifieke meettoestellen kunnen we de wapeningspotentialen en de elektrische resistiviteit van het beton meten. In de onderzochte zones krijgen we een  beeld van de effectieve corrosiekans. Voor het bepalen van de wapeningspotentialen moet een elektrische verbinding met een wapeningsstaaf worden gemaakt en moet de continuïteit van de wapening worden nagegaan.

Bepalen van de waterabsorptie (porositeit) in situ    

Op het betonoppervlak wordt een toestel aangebracht met water onder een bepaalde druk. De indringing van water is een maat voor de permeabiliteit (porositeit) van het beton. Zo kan onder meer de toepasbaarheid van hydrofuges en roestinhibitoren worden geëvalueerd.

Microscopische analyse op boorkernen

Petrografisch onderzoek wordt uitgevoerd op slijpplaatjes van boorkernen door middel van polarisatie- en fluorescentiemicroscopie. Hieruit kunnen specifieke gegevens over de betonsamenstelling worden bekomen;

                -              cementsoort;

                -              aard van de granulaten;

                -              hydratatiegraad;

                -              water/cementfactor;

                -              mogelijk optreden van alkali-silicareactie (ASR);

                -              evaluatie van de betonkwaliteit en eventuele gebreken.

Deze analyses gebeuren door een gespecialiseerd en erkend laboratorium.

Specifieke onderzoeken

In specifieke gevallen (industrie, waterzuivering, landbouw) zijn gerichte onderzoeken nodig zoals het bepalen van pH, sulfaten, nitraten, cohesie van beton.                     

Ook het versterken van constructies met opgelijmde wapening of de toepassing van kathodische bescherming vereisen specifieke onderzoekstechnieken.