Betononderzoek

Betonschade

De aantasting van gewapend beton door omgevingsfactoren gebeurt geleidelijk. Blootstelling aan de lucht en zure regen, het zeeklimaat, dooizouten en chemicaliën beïnvloeden de kwaliteit ervan. De schadegevoeligheid van beton is ook sterk afhankelijk van zijn eigen samenstelling en toeslagstoffen.

Betonschade kan vele oorzaken hebben. Als de schade zichtbaar is, spreken we over betonrot. Vaak komt de echte oorzaak van betonproblemen echter van binnenuit: de inwendige wapening begint te roesten, zet uit en duwt het beton af.

Dit kan de stabiliteit en de draagkracht van het beton aantasten. Enkel via onderzoek kan de 'gezondheidstoestand' van staal en beton correct worden ingeschat.

Schadediagnose

Een visuele inspectie kan al heel wat gebreken aan het licht brengen. Scheuren en scheurpatronen, afbrokkeling, roestvlekken, doorbuiging, vochtsporen en de toestand van verflagen zijn voor een ervaren inspecteur belangrijke indicaties.

Deze inspectiebeurt is slechts een eerste stap. Metingen en laboproeven zijn onontbeerlijk om het probleem correct te kunnen beoordelen.

Basismetingen

Carbonatatiediepte

Carbonatatie van beton is een universeel aantastingsmechanisme dat veroorzaakt wordt door CO2 uit de lucht. De carbonatatiemeting is een basistest die altijd wordt uitgevoerd.

Betondekking

De hoeveelheid betondekking op de wapening is een zeer belangrijke parameter voor het ontstaan van betonschade en de prognose voor toename van de schade in de tijd.

Chloridengehalte

Chloriden zijn een gevaarlijke oorzaak van betonschade. Ze veroorzaken namelijk putcorrosie van de wapening waardoor de stabiliteit van het gebouw in het gedrang komt. Deze aantastingsvorm komt vaak voor en kan grote gevolgen hebben, wat de chlorideproef in elk betononderzoek onontbeerlijk maakt.

Aan de kust vormen chloriden de voornaamste oorzaak van betonschade door de invloed van zeezouten. Maar ook dooizouten vormen een bedreiging voor bruggen en wegen. Chloriden kunnen ten slotte ook ingemengd zijn in de betonsamenstelling door verkeerd gebruik van versnellers of ongewassen zeezand.

 

Wapeningsdetectie

De betondekking op de wapening is een zeer belangrijke parameter voor het ontstaan van betonschade en de prognose voor toename van de schade in de tijd. Ook bij stabiliteitsberekeningen is deze informatie van cruciaal belang.

De positie van de wapening en de betondekking op de wapening worden elektromagnetisch bepaald door middel van een wapeningsscan De betondekking meten we met de Hilti Ferroscan PS300.

Met de Hiltiradar PS 1000 X-scan is het mogelijk om tot 30 cm diep in het beton te kijken en objecten in de constructie op te sporen. De resultaten worden visueel voorgesteld, ook in 3D. Een groot voordeel is ook het niet-destructieve karakter van de metingen. 

 

Aanvullende proeven

Afhankelijk van de aard van het probleem kunnen we volgende aanvullende proeven uitvoeren:

- meting van hechtsterkte

- meting van oppervlaktehardheid

- evaluatie van scheurpatronen en metingen van scheurbreedtes

- bepalen van oppervlaktecohesie

- meting van waterabsorptie en porositeit

- bepalen van druksterkte op boorkernen

- microscopische analyse op boorkernen (petrografie)

- potentiaalmetingen en corrosiesnelheidsmetingen

- ultrasoon onderzoek

- onderzoek met endoscoop

- metingen met radar

- opsporen van de wapening in functie van stabiliteitsonderzoek

 

Rapportage

In het rapport wordt de visuele inspectie beschreven en gestaafd met foto's. De resultaten van de uitgevoerde metingen en interpretatie van de gegevens staan in overzichtelijke tabellen genoteerd. 

Daarna volgen een opsomming van de verschillende aantastingsfactoren en een prognose van de betonschade in de tijd.

We sluiten elk rapport af met een advies over de mogelijke reparatie- en beschermingsmethodes en indien gewenst een kostenraming voor de herstellingswerken.

Uitvoeringsfase 

In uitvoeringsfase begeleidt Studiebureau ABG haar klanten door het opmaken van het lastenboek, de aanbestedingsprocedure en de technische en financiële opvolging van de reparatie- of renovatiewerken.